Om Dansk Center for Havforskning

Det er dyrt at charte og udstyre et havforskningsskib, hvilket gør det svært for forskningsinstitutioner at indtænke togter i forskning og uddannelse i tilstrækkeligt omfang.

Dansk Center for Havforskning har derfor som en af sine primære opgaver at administrere en pulje, som kan støtte skibschartring.  

Hvem står bag centeret?

Dansk Center for Havforskning er et samarbejde mellem forskningsinstitutioner. Centeret ledes af en bestyrelse med repræsentater udpeget af samarbejdsinstitutionerne, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Meteorologisk Institut, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Forsvarets Center for Operativ Oceanografi. Bestyrelsesformand er Professor Kathrine Richardson fra Københavns Universitet. Centerets sekretariat er placeret ved DTU Aqua og ledes af Colin Stedmon. 

Dansk Center for Havforskning er startet pr. 1. januar 2010 og har som sit overordnede formål at stimulere og styrke den danske havforskning ved at forbedre forskernes adgang til at benytte havforskningsskibe. 

Centerets primære opgaver

Udbud og administration af pulje til dækning af skibschartring

Centeret finansieres fra 2018 direkte via post på finansloven. Af disse midler disponeres langt de fleste til skibschartring for dansk havforskning. 

Dansk Center for Havforskning vil sikre, at de disponible midler anvendes på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til at understøtte ’state of the art’ marin forskning, feltbaserede uddannelsesaktiviteter, netværksdannelse og udviklingen af synergier på tværs af danske marine forskermiljøer.

Koordinering af udnyttelsen af de danske havforskningsskibe på tværs af ministerier og institutter, herunder uddannelsesaktiviteter

Der er uddannelser inden for havforskning ved de fleste danske universiteter. Kvaliteten af disse uddannelser er afhængig af adgangen til moderne havforskningsskibe og -udstyr. Dansk Center for Havforskning vil i den forbindelse bidrage til at koordinere skibsbaserede uddannelsesaktiviteter på tværs af universiteterne og de øvrige forskningsaktiviteter.

Koordinere samarbejdet med Søværnet omkring udnyttelsen af søværnets skibe til forskning

Søværnets skibe har ved flere lejligheder, bl.a. Galathea 3-ekspeditionen, med succes været brugt til forskningsopgaver. Der er netop indgået en formel aftale om mulighederne for brug af søværnets skibe. Dansk Center for Havforskning vil udgøre kontaktpunktet mellem danske havforskere og søværnet og vil sammen med søværnet udarbejde procedure for gennemførelse af forskning især på de skibe, der opererer i Nordatlanten.

Koordinere og lette udlån/leje af relevant forskningsudstyr mellem forskningsinstitutionerne

Moderne havforskning er afhængig af specialiseret og i mange tilfælde dyrt udstyr, som derfor kun findes på få institutioner. Adgang til at låne eller leje udstyr er derfor vigtigt for havforskerne og for en omkostningseffektiv udnyttelse af ressourcerne. Dansk Center for Havforskning vil forbedre mulighederne for udlån, leje og vedligeholdelse af udstyr, bl.a. ved at vedligeholde en oversigt over udstyr ved de forskellige institutioner. Centeret vil også arbejde for en løsning af de store problemer, der er ved erstatning af tabt eller beskadiget lånt udstyr.

Formidling af internationale chartringskontrakter

I visse tilfælde vil havforskningsopgaver bedst og mest cost-effektivt kunne løses ved chartring af skibstid fra andre nationer. Dansk Center for Havforskning vil med tiden kunne hjælpe danske havforskere med at indgå de mest fordelagtige kontrakter. Centeret vil også bidrage til at koordinere eventuelt bytte af skibstid mellem nationerne (barter agreement).

Derudover er det ambitionen at arbejde for en styrkelse af dansk havforskning ved at tage initiativ til havforskningsaktiviteter, såsom koordinerede kampagner, og ved at skabe opmærksomhed omkring dansk havforsknings vilkår og dens betydning for forståelsen og forvaltningen af klodens miljø og ressourcer. Ved at være en koordinerende enhed på tværs af forskningsmiljøer og institutioner vil Dansk Center for Havforskning kunne arbejde for en styrkelse af den samlede danske havforskning.

Se hele formålsparagraffen for centerets virke i Vedtægterne

Ansøgning 2020

Frist for ansøgning om skibstid for 2020 er 1. april 2019.

Find dokumenterne til ansøgning her

På togt i 2020-2021?

Hvis I planlægger togter i 2020-21, kan I allerede nu indsende en hensigtserklæring.

Find hensigtserklæringen her

http://www.danskhavforskning.net/Om_DCH
14 NOVEMBER 2019