Marinehjemmeværnets skibe til forskning

Aldebaran, Flotille Kerteminde af Jan O Madsen

I januar 2013 indgik Dansk Center for Havforskning og Marinehjemmeværnet en rammeaftale, som beskriver Marinehjemmeværnets støtte til sejlads for danske havforskere. Aftalen er et led i Hjemmeværnets almindelige hjælp til civile myndigheder. Herunder er ridset op, hvad aftalen indebærer for interesserede forskere/studerende. Hele aftalen kan fås ved kontakt til DCHs sekretariat.

Typer af feltarbejde

Marinehjemmeværnets assistance omfatter platformstøtte ved anvendelse af Marinehjemmeværnets fartøjer med besætninger og ombordværende udstyr. Og kan fx dreje sig om:

 • Udtagning af vandprøver.
 • Udtagning af bundprøver.
 • Udlægning, optagning og vedligehold af måleudstyr.
 • Prøvefiskeri.

Marinehjemmeværnet vil i muligt omfang søge assistancen udført ved anvendelsen af dedikerede besætninger til brug for denne opgavetype for at tilgodese Dansk Center for Havforskning ønske om fleksibilitet. Dette giver mulighed for to typer af togter:

 • planlagte og forberedte sejladser til foruddefinerede steder (planlægningshorisont: uger/måneder). 
 • ad hoc/hurtig udrykning i forbindelse med iltsvindshændelser, algeopblomstringer eller andre fænomener, der kræver kort reaktionstid (planlægningshorisont: dage/uger).

Assistancen ydes i det omfang, den kan forenes med Marinehjemmeværnets enhedsuddannelse og øvrige pålagte opgaver.

Anmodning om sejlads med Marinehjemmeværnet 

Dansk Center for Havforskning fremsender på forskernes vegne anmodning om assistancer til Marinehjemmeværnet i så god tid som muligt. Kan anmodningen imødekommes, formidler Marinehjemmeværnet herefter den videre kontakt til den pågældende fartøjsfører, der forestår sejladsen, og med hvem de nærmere detaljer kan aftales. Hvis anmodningen ikke kan imødekommes, forsøger parterne alternative løsninger, så projektet kan gennemføres.

Til brug for dialogen med Marinehjemmeværnet, har DCH-sekretariatet brug for oplysninger om:

 1. ansvarlig person
 2. antal deltagere
 3. togt navn
 4. formål
 5. geografisk område
 6. forslag til skib
 7. foretrukken periode (og gerne angivelse af en alternativ periode)
 8. varighed
 9. kort beskrivelse af projektet og togtprogrammet. Herunder: 
  • Typer af udstyr (og vægt, hvis det skal hejses) 
  • Typer af prøvetagninger
  • Operations dybde
  • Medbringes kemikalier skal det oplyses hvilke

Du må meget gerne benytte denne Wordskabelon til sejladsanmodninger for at sikre alle relevante informationer kommer videre til Marinehjemmeværnet. 

Anmodningen sendes til Dansk Center for Havforskning, dch@danskhavforskning.net.

Økonomi

Assistancen gennemføres som en del af Hjemmeværnets hjælp til civile myndigheder, hvorfor assistancen gennemføres uden beregning for Dansk Center for Havforskning og de deltagende institutioner. 

Afrapportering

For hver togt der gennemføres, skal der laves en kort afrapportering til DCH. Rapporterne indgår i en årlig evaluering med Marinehjemmeværnet om samarbejdets forløb og fortsatte udvikling.

Benyt denne Wordskabelon til afraportering 

Øvrige

Hvis sejladsen strækker sig over flere dage, skal deltagere have gennemgået et kursus i maritim sikkerhed ved Hjemmeværnet, eller have tilsvarende søsikkerhedskurser (brand og livredningskurser) som Hjemmeværnet kan acceptere. 

Hjemmeværnskommandoen og Dansk Center for Havforskning har aftalt, at alt ansvar og skade, som kan opstå i forbindelse med udførelse af opgaver i henhold til samarbejdsaftalen, i det indbyrdes forhold mellem Hjemmeværnskommandoen og Dansk Center for Havforskning fordeles således,

 • at Hjemmeværnskommandoen bærer omkostningerne ved skade på fartøjerne eller hjemmeværnets eget personel
 • at Hjemmeværnskommandoen bærer omkostningerne ved skade på tredjemands person eller ejendom forvoldt af fartøjerne eller hjemmeværnets eget personel, og
 • at deltagende institutioner bærer omkostningerne ved skade på eget udstyr og personel og
 • at deltagende institutioner bærer omkostningerne ved skade på tredjemands person eller ejendom forvoldt af eget personel eller udstyr, herunder omkostningerne ved ansvar for udførelse af forskningsopgaverne.

Læs mere om Marinehjemmeværnets skibe samt deres placering langs de danske kyster.

Kontakt DCH's sekretariatet hvis du vil vide mere om mulighederne for at sejle med Marinehjemmeværnet. 

 

 

 

Sejladsønsker i 2018

Hvis du gerne vi lave feltarbejde fra et af Marinehjemmeværnets skibe i 2018, skal du indsende en sejladsanmodning.

Af hensyn til planlægningen vil Marinehjemmeværnet gerne kende sejladsønsker så tidligt som muligt.

Find skabelonen for sejladsanmodninger længere nede på denne side.

Ansøgning 2020

Frist for ansøgning om skibstid for 2020 er 1. april 2019.

Find dokumenterne til ansøgning her

http://www.danskhavforskning.net/Skibe/marinehjemmevaern
14 NOVEMBER 2019